top of page

Bylaws in Danish / Vedtægter på Dansk

Knights of Saint Anthony MF, er en spirituel motorcykelklub som bygger på kærlighed.

KOSA er en 99% familieklub. med old school regler. Vi gør ikke krav på territorium.

Vi er et fællesskab, der samles om vores interesse for motorcykler og den livsstil der følger med. Derudover er vi alle på vej det samme sted hen - mod det gode liv fyldt med kærlighed, tryghed og glæde.

Vi støtter hinanden på denne rejse. Selv om man måske ser lidt hård ud og kører på motorcykel, kan man godt opføre sig ordentligt og sprede glæde og kærlighed i sine omgivelser og til sine venner. Dette er ikke en klub for store egoer, der hænger deres værd op på ydre værdier, store motorcykler og en hård attitude. Dette er en klub med kærlighed og respekt. Ingen er mere end andre. Vi er alle lige.

KOSA respektere alle mennesker. Uanset : Hudfarve. Religion. Køn eller seksuel orientering.

Historie.

KOSA startede i Danmark som en 3 patch klub, den 28 september. 2014. på grund af Politiken omkring 3 patch klubber i andre lande var det svært at blive godkendt som klub og samtidig holde vores verdigrundlag intakt som klub. derfor valgte KOSA Norge i 22 juli 2018 at blive en 1 patch klub. nogle medlemmer var bange for at KOSA Norge ville blive en klub i klubben, valte KOSA International, i samarbejde med KOSA Danmark og KOSA Sverige at alle, altså hele KOSA NATION gik over til 1 patch.

”for os er det vores fælleskabet og sammenhold der er vigtigt, ikke hvad vi har på ryggen”.

Hvorfor St. Anthony?

St. Anthony er en skytsengel for fortabte sjæle.

Det Keltiske Kors.

Det keltiske kors er helt specielt. Det antages, at det repræsenterer forholdet mellem det himmelske ( den lodrette akse) og det jordiske ( den vandrette akse ). De fire arme i korset kan også symbolisere de fire årstider eller fire dele af mennesket; sjæl, krop, ånd og hjerte.

Ringen symbolisere livets hjul og solens kraft. En legende fortæller, at Skt. Patrik skabte det første keltiske kors ved at tegne en cirkel om det kristne kors for at inkorporere det hedenske symbol for månen.

Andre mener, at cirklen forbinder de forskellige elementer i korset eller symbolisere evigheden.

Tro.

KOSA er ikke en kristen klub, men vi har mange kristne medlemmer. Hvis du tror på en magt støre end dig selv, er du velkommen. Hvad du vælger at kalde gud, blander vi os ikke i. Vi forventer ikke vores medlemmer skal være perfekte, eller prøve på at være det. Det vil være det samme som en dødsdom, for de medlemmer der er, tidligere misbrugere. Vi har prøvet at være gud i vores eget liv, og det kunne vi ikke tåle. Gud har ikke brug for vores hjælp, han klare det udmærket alene. vi søger åndelig vækst. ikke åndelig perfektionisme. Vores medlemmer køre kun på MC, de skal ikke gå på vandet.

Hvad er vigtigst: familien eller klubben?

Det er ikke meningen at KOSA skal have første prioritet i vores liv. Personlig udvikling, familie, uddannelse og arbejde kommer før KOSA. Hvis vores liv ikke fungerer optimalt, kan vi ikke være der for hinanden. Men selve klubben kan aldrig komme først. 

Kontingent?

Der betales ikke kontingent, men man betaler selv for rygmærke og patches.

Indholdsfortegnelse:

§ 1 Betingelser for medlemsskab. Side 3

§ 2 full patch BEDOUIN. Side 4

§ 3 Prøvemedlem / Prospekt. Side 5

§ 4 ”Prospecting”. Side 5

§ 5 Associate/Esquire medlemmer. Side 5

§ 6 Vest og colors. Side 6

§ 7 Chapteret’s Officere og deres pligter. Side 7

- 1 Præsident. Side 7

- 2 Vicepræsidenten. Side 7

- 3 sekretæren. Side 8

- 4 Kasserer. Side 8

- 5 Sergeant at Arms. Side 8

- 6 Road Captins. Side 8

- 7 Tail Gunner. Side 9

§ 8 Disciplinering af officerer i chapteret. Side 9

§ 9 Flytning og fraværsstatus. Side 10

§ 10 Flytning af chapter. Side 10

§ 11 Opsigelse af medlemskab. Side 11

§ 12 Eksklusion pga. dårlig opførsel. Side 11

§ 13 Opdeling af chapter. Side 12

§ 14 Nye chapter. Side 12

§ 15 Opløsning af chapter. Side 13

§ 16 Etiquette på vejen. Side 14

§ 17 Møder og afstemninger. Side 14

§ 18 Permanent invaliditet. Side 15

§ 19 Pensionering, sygeorlov. Side 16

§ 21 Tatoveringer. Side 17

§ 22 1% reglen. Side 17

§ 23 Internet brug. side 17

§ 24 forhold til politi og lignende organisationer. side 17

§ 25. Copyrights. page 17 

§ 1 Betingelser for medlemsskab.

For at starte som prospekt, skal man have kørekort til MC og en motorcykel på mindst 125cc.
Hvis en probate eller Fullpatch mister sit kørekort, skal denne generhverve kørekortet inden der er gået et år. Denne tidsfrist kan dog forlænges under særlige omstændigheder.
Du skal være minimum 18 år. Dette kan der ikke dispenseres for.
Der tolereres ingen former for stofmisbrug.
Vi drikker ingen alkohol, når vi bærer vest. Spicel under KOSA ture m.m. Hvad angår KOSA medlemmer tager man ikke bare vesten af under rejsen, og drikker alkohol! Eller tager andre steder hen og drikker menes man besøger medlemmer i klub regi. Dette kan medføre omgående eksklusion.
En person kan kun blive prospekt i et chapter, hvis der efter en afstemning er 100% enighed derom.
En person, som tidligere har båret rygmærke i en anden klub eller sammenslutning, må have forladt denne klub eller sammenslutning i good standing eller efterfølgende opnået good standing, før vedkommende kan optages som Prospect i KOSA. Personen må ikke have nogen forhold i sin fortid, som kan skade KOSA eller som kan forventes at skade KOSA på et senere tidspunkt. Undladelse af at informere KOSA om tidligere livsstils- problemer eller uærlighed omkring tidligere livsstil KAN resultere i en omgående eksklusion.

§ 2 Full patch BEDOUIN.

En Bedouin er individer, som opfylder broderskabets krav, men som p.g.a. personlige forhold eller tidligere biker-livsstil føler, at de ikke kan være en del af et chapter – eller hvis der ikke er et chapter indenfor rimelig afstand – kan få det privilegium at bære colors.

For at få bedouin-status skal man have læst og forstået vedtægterne.

Bedouins referer ene og alene til KOSA’s ledelse, og kommer på 1 års prøvetid, som kan forlænges.

Bedouiner har ikke stemmeret i chapter anliggender, men må deltage i møder, hvis et chapter ønsker det.

KOSA’s ledelse forbeholder sig ret til at forlange yderligere oplysninger fra de, som ansøger om Bedouin-status.

Bedouin status kan til enhver tid tilbagekaldes /annulleres af KOSA’s ledelse.

Bedouiner skal holde månedlig kontakt med KOSA’s ledelse for at opretholde deres medlemskab.

§ 3 Prøvemedlem / Prospekt.

Vi har valgt at have en prøvetid på ét år. Det er vores erfaring, at det er den tid det tager at lære folk rigtig at kende. Det kan være rigtig kedeligt for både klub og medlem, hvis prøvemedlemmet vælger at lægge sin vest og forlade klubben. Eller bliver bedt om at gøre det.
Hvis en prospekt mister sit kørekort, kan han ikke blive probate eller Fullpach før kørekortet er generhvervet.
Som prospekt har du ikke stemmeret til møderne. Det har kun Probate og Fullpatch. Ikke prospekt.
Enhver der bliver prospekt skal have sig en sponsor (papi). En Fullpatch som kan hjælpe Prospekten med spørgsmål og hvordan man opfører sig. Fullpatch-medlemmet er ansvarligt for at prøvemedlemmet får læst og forstået vedtægterne.
Prospekt’s og Probate’s kan ikke starte et nyt chapter.
Som prospekt har man en prøvetid på 9 måneder. Derefter stemmes der i chapteret om medlemmet kan blive probate. Hvis der er 51% flertal derfor fortsætter prospekt som probate i 3 måneder. Derefter stemmes der i chapteret om Fullpatch-status. Igen skal der være 51% flertal derfor. Prospekt / probate medlemmet må ikke være tilstede ved disse afstemninger.
Hvis der ikke er flertal for at prospekt/ probate kan fortsætte til probate/ Fulpatch, skal de der stemmer imod, give en begrundelse. Derefter skal chapteret hjælpe medlemmet, til at forbedre sig. Efter en måned eller to laves en ny afstemning.
Der er nogle Prospects som p.g.a. deres personlighed eller tidligere biker-livsstil ikke føler at de vil kunne gennemgå en Prospect-periode – men som ville kunne blive gode KOSA medlemmer. I sådanne tilfælde kan der gives dispensation for reglerne omkring Prospects fra KOSA’s ledelse. Sådanne medlemmer kommer ind som probates ved afstemning og skal overholde vedtægterne.
Hvis en person bliver præsenteret som mulig Prospect og vedkommende bliver afvist kan den pågældendes sponsor bringe personen op igen til vurdering efter 90 dage. Hvis vedkommende også da bliver afvist, kan sponsor bringe personen op igen efter 6 måneder. Hvis vedkommende også da bliver afvist kan denne person ikke længere bringes til overvejelse uden godkendelse fra KOSA’s ledelse.

§ 4 ”Prospecting”.

Ethvert Fullpatch-medlem i good standing har ret til at foreslå en ny Prospect i chapteret og påtage sig sponsorskab for vedkommende.

§ 5 Associate/Esquire medlemmer.

Skal være mindst 18 år eller ældre og sponseres af et probate eller fullpatch-medlem som et Patch’s Associate eller Chapter Associate. Hvis der efter en afstemning i chapteret er 51% stemmeflertal derfor, kan associate begynde deres prøveperiode.
Associates skal have læst og forstået vedtægterne.
Et chapter kan ikke have flere end 2 Chapter Associates. Hver Fullpatch medlem kan kun have én Patch’s Associate, + børn (må gerne være under 18 år)
Som Associate har man ikke stemmeret. Det har kun probate og Fullpatch.
Fullpatch medlemmer er ansvarlige for deres Associates opførsel. Hvis der er problemer med et Associate medlem, går man til deres sponsor ( fullpatch medlem) og forelægger problemet eller til præsidenten.
En Associate følger sin sponsor/ Fullpatch. Så Hvis en Fullpatch forlader klubben, gør hans associate det også.
En Fullpatch kan til en hver tid stoppe sin sponsis Associate status og bede hende forlade KOSA omgående.
Associate colors er ligesom alle andre mærker KOSA’s ejendom og skal afleveres, når man forlader KOSA.

§ 6 Vest og colors.

Vesten skal være cowboyvest ( blå / sort) eller lædervest (sort / brun). Uden undtagelse!
Der bæres kun klubbens mærker på vesten (vi vil ikke have medlemmer der ligner landevejsriddere).
Klubbens colors og mærker er kun til låns. De skal afleveres hvis man forlader klubben.
Hvis klubbens navn eller logo skal bruges til andet formål, skal det godkendes fra KOSA’s ledelse. Det gælder eks. ved events, flag, T-shirts m.m.
Colors/ vest må ikke lægges på eller på anden måde røre jorden.
Sort lædervest må gerne have hvide kanter.

§ 7 Chapteret’s Officere og deres pligter.

Præsident:

Skal lede alle møder, med mindre han er forhindret fysisk eller af andre væsentlige årsager. Præsidenten skal lytte til sager der er relevante for chapteret og tilråde, at de evt. bliver fremlagt ved næste møde. Hvis de ikke bliver det, skal han selv fremlægge dem. Præsidenten har ret til at udvise diskretion over for sådanne sager og kan vælge ikke at bringe dem op. Hvis han skønner, at det vil skade chapteret eller KOSA. Præsidenten skal træffe beslutninger på stedet, hvis der ikke er tid til at bringe en sag op for hele chapteret. Officerer og medlemmer skal følge disse ordrer uden spørgsmål og først bringe deres eventuelle tvivl op, når de er udenfor hørevidde af andre. Sådanne sager kan bringes op ved næste chapter møde eller et specielt møde. Præsidenten har ret til at uddelegere pligter samt træffe endelige beslutninger omkring ændring for planer for events etc. Præsidenten skal aflægge skriftlige månedlige rapporter overfor KOSA’s ledelse, hvad der foregår i chapteret , nye medlemmer, andre klubber i området, events m.m.

Chapter-præsidenten er ikke chapteret’s personlige rådgiver eller ansvarlig for at udføre opgaver for officerer, som ikke passer deres pligter. Præsidenten er ikke en diktator. Kun en betroet tjener. Beslutninger er chapterets ansvar.

Vicepræsidenten:

Skal varetage præsidentens opgaver i tilfælde, hvor denne måtte være forhindret. Vicepræsidenten varetager alle opgaver, som tildeles ham af præsidenten. Han er præsidentens højre hånd. Derfor bør disse 2 officerer være i stand til at kommunikere og være på god fod med hinanden. VP skal fungere som sparringspartner for præsidenten og skal rådgive ham efter bedste evne. VP er næstkommanderende, så vælg denne officer med omhu – så han kan løfte opgaverne, hvis der bliver behov for det.

Sekretæren:

Skal tage referat af alle chapter-møderne. Disse sendes til KOSA’s ledelse. Sekretæren skal holde styr på hvornår folk er blevet medlemmer, samt hvornår prospekt og probate periode udløber. Sekretæren skal have kopi af kørekort og ansvarsforsikring/police fra alle medlemmer. Inden køre-sæsonen starter. Sekretæren er den 3. i kommando- linien, så udvælg denne officer med omhu.

Kasserer.

skal samle penge ind, og sørger for at pengene bliver brugt til det de skal. Det kan være: indsamling til fest, fælles tur, til trykning af t-shirts, en bror i nød, m.m.

Sergeant at Arms:

Er ansvarlig for ro og orden ved chapter-møder og events.
Assisterer Præsidenten i at løse chapter-spørgsmål
Assisterer chaptret i at gendrive colors og KOSA’s ejendom, når dette er nødvendigt
Står for sikkerheden ved chapter-funktioner og møder, når nødvendigt.
Holder alt sikkerhedsudstyr i god funktionsmæssig stand.
Rapporterer chapterproblemer og splid til præsidenten.
Opretholder offentlig adfærd (ord såvel som handling) og rapporterer uregelmæssigheder til præsidenten, før han indleder korrigerende handlinger.
Hvis præsidenten ikke er tilstede bør han tage kontakt til VP. Hvis ingen af de to er tilstede bør han håndtere situationen efter egen bedømmelse og informere præsidenten efterfølgende. Sergeant at Arms er ikke en hitman eller en politibetjent.

Road Captains:

Hvert chapter kan have 2 Road Captains afhængig af chapteret’s størrelse og behov for delte runs. Deres pligter er at holde runs og events velorganiserede og sørge for at de forløber problemfrit. Road Captains er ansvarlige for at checke sikkerheden på motorcyklerne og følgekøretøjer før kørsel. Hvis denne ikke er i orden skal han sikre sig, at de bliver repareret eller udgår af kolonnen. Road Captains Sørger for at være godt inde i motorcykelsikkerhed og færdselsregler. Road Captains bliver nødt til at have basal kendskab til motorcykler og mekanik. Road Captains Skal informere alle kørere af motorcykler og følgekøretøjer om rejseplaner og stop før køreturen påbegyndes. Road Captains tjener som Road blocker- holder sig for øje at Road blocking er ulovligt i Danmark. Hvis et chapter ikke har en Road Captain, skal præsidenten udnævne en fungerende Road Captain eller påtage sig den samlede opgave selv. Skal instruere alle deltagere om korrekt fremgangsmåde ved kolonne-kørsel. Road captains er ikke ledere af kolonnen, det ansvar påhviler Præsidenten.

Tail Gunner:

køre altid bagerst i en kolonne, og sørger for at alle kommer med. Under runs, hvis en person i kolonnen køre i stykker. Er det Tail Gunner’s opgave at blive ved personen, til der er fundet en løsning på problemet. Husk: vi efterlader aldrig nogen alene! Under almindelig kolonne kørsel, hvis der er motor stop eller lignende. Skal Tail Gunner sørge for at hele kolonnen stopper. Dette kan gøres ved at køre op foran og gøre tegn til motor stop.

Officerer er der for at varetage bestemte opgaver. De er med til at få det hele til at køre. De er ikke mere end andre, selv om de har lidt mere at skulle have sagt. En officer skal være en ydmyg tjener.

Alle chapter-officerer er underlagt chapter-præsidenten.

Alle chapter-officerer skal være enten Fullpatch-medlem eller Fullpatch-probate.

Officerer skal ikke nødvendigvis udskiftes hvert år. Hvis de gør et godt stykke arbejde, vil det være naturligt at genvælge dem.

Når en chapter præsident vælges, skal chapteret tage med i betragtningerne, at chapter præsidenten vil være kommunikationsleddet mellem chapteret og MC- klubberne i området. Chapteret skal holde sig for øje, at der ved en sådan kommunikation skal udvises tillid, respekt og ære.

Nationale og internationale officerer, samt regionale repræsentanter kan kun udnævnes af KOSA’s ledelse.

§ 8 Disciplinering af officerer i chapteret.

Hvis en officer ikke varetager sine opgaver som beskrevet i vedtægterne, skal chapteret fremlægge dette for den pågældende officer under et chapter møde. Hvis de kritisable forhold ikke er bragt i orden indenfor 30 dage, kan den pågældende officer fratages sit tillidshverv ved en afstemning med 75% flertal. En sådan degradering berører kun medlemmets officers-status, ikke status som Fullpatch-medlem.

§ 9 Flytning og fraværsstatus.

Hvis et Fullpatch-medlem flytter, har han valget mellem at forblive en del af sit hidtidige chapter, stifte et nyt chapter, eller slutte sig til det chapter, der er nærmest hans nye bopæl. Hvis medlemmet vælger at forblive i sit hidtidige chapter er han forpligtet til at overholde vedtægterne overfor dette chapter. Hvis medlemmet er officer beholder han ikke sin officerspost. Dette gælder dog ikke hvis flytningen er en flytning af et chapter.

Hvis et medlem ønsker at flytte chapter på grund af bad-will og personlig konflikt, skal disse problemer løses og medlemmet skal kunne forlade sit oprindelige chapter uden ”skeletter i skabet”. Et medlem må kun bruge denne mulighed 2 gange og kan blive nægtet overflytning af KOSA’s ledelse hvis særlige omstændigheder taler for det.
En hvilken som helst overflytning fra chapter til chapter skal afklares med det oprindelige chapter. Dette for at undgå konflikter mellem chaptere.
Hvis et medlem skifter chapter skal han ikke at gennemgå Prospect- forløbet igen med mindre han er Prospect, når han forlader sit hidtidige chapter, i hvilket tilfælde han vil fortsætte som Prospect i sit nye chapter. Prospect vil overføre sit stadie af Prospect- forløb, som han er på, til sit nye chapter.
Et
chapter er ikke tvunget til at acceptere et flyttet medlem. Dette skal vedtages ved en afstemning med 51% flertal.
Hvis et medlem ansøger om flytning til et andet chapter, vil han beholde sit medlemskab i sit oprindelige chapter i en måned og medlemmets chapter er ansvarlig for at lave en gnidningsfri overførsel. Dette er for at undgå, at medlemmer rejser uden at KOSA’s ledelse kender deres opholdssted og/eller status.
Hvis en Probate ønsker at flytte, kan det ikke ske før prøvetiden er overstået.
KOSA’s ledelse skal informeres indenfor en måned om et medlems flytning.

§ 10 Flytning af chapter.

Hvis et chapter ønsker at flytte, må chapteret søge om tilladelse til dette af KOSA’s ledelse.

§ 11 Opsigelse af medlemskab.

Hvis et medlem ønsker at trække sig ud af KOSA, skal de tilbagelevere deres colors og mærker.

Medlemmet kan også vælge at aflevere vesten til chapteret. I så fald skal chapteret beholde vesten i 60 dage. Hvis medlemmet ønsker at træde tilbage i chapteret kan han gøre det i samme status som før, hvis 51% af chapteret stemmer for at han kan komme tilbage. Hvis ikke 51% stemmeflertal kan opnås ophører medlemskabet.

Et ex-medlem kan ikke blive prospekt igen uden tilladelse fra ledelsen.

Ovenstående mulighed gives kun én gang for et medlem. Hvis et medlem én gang har forladt organisationen og er vendt tilbage igen, kan dette ikke gentages.

Hvis en officer har forladt klubben og vælger at komme tilbage, kan han ikke komme tilbage i sit chapter som officer, med mindre der er 51% flertal for det.

Hvis et medlem, som er ved at trække sig tilbage fremsætter nedsættende eller bagvaskende udtalelser om medlemmer eller organisionen som helhed og dette kan bevises, træder indholdet af denne sektion ud af kraft. En sådan person bortvises fra organisationen øjeblikkeligt uden yderligere/fremtidige medlemsprivilegier.

Hvis en person har forladt KOSA to gange af en kombination af årsager. Kan man ikke slutte sig til organisationen igen uden tilladelse fra ledelsen.

Hvis et medlem ønsker at forlade klubben, til fordel for en anden klub, skal dette først gå igennem KOSA’s ledelse. Dette er for ikke at skabe en dårlig stemning mellem KOSA og den klub, som medlemmet vælger at blive optaget i.

§ 12 Eksklusion pga. dårlig opførsel.

Sektion 1. Definitioner på dårlig opførsel.

Nægter at overholde vedtægter eller er uforskammet over for officerer eller andre medlemmer.
Taler bevidst nedsættende om andre medlemmer eller klubben.
Indlader sig på fraternisering, som forårsager splid i chapteret.
Al anden dårlig opførsel, som findes uacceptabel af medlemmer i almindelighed. (Denne sektion er for specielle omstændigheder, som ikke hører under andre angivelser af dårlig opførsel og ikke som et redskab til heksejagt. Det er derfor nødvendigt at diskutere de givne forseelser grundigt inden afstemning om eksklusion.)
Stjæle fra medlemmer eller fra events.
Beskæftige sig med illegale aktiviteter, som eks. salg af narkotika, røveri, tyveri mm.
Forfalske informationer, lyve omkring indtrædelse som prospekt. Information omkring køretøj, kørekort m.m.

Sektion 2 fremga​ngsmåde ved dårlig opførsel:

Hvis et medlem er blevet indrapporteret overfor chapteret for dårlig opførsel, skal chapteret først diskutere problemet med pågældende medlem. Hvis chapteret derefter ved en afstemning med 51% stemmeflertal beslutter, at der er tale om dårlig opførsel, vil medlemmet blive ekskluderet eller rykke tilbage i prospekt status.

I milde omstændigheder kan medlemmet sættes på prøvestatus i 30 dage. På næste møde vil medlemmet blive indsat i sin tidligere status, hvis han i tilfredsstillende omfang har rettet sin adfærd. Hvis der imidlertid ikke har fundet tilfredsstillende rettelse sted af den pågældendes adfærd, gælder stykke 1.Hvis et medlem er blevet indrapporteret overfor chapteret for dårlig opførsel, skal chapteret først diskutere problemet med pågældende medlem. Hvis chapteret derefter ved en afstemning med 51% stemmeflertal beslutter, at der er tale om dårlig opførsel, vil medlemmet blive ekskluderet eller rykke tilbage i prospekt status.

§ 13 Opdeling af chapter.

Når et chapter enes om at dele sig op af en eller flere mulige årsager, såsom et væsentlig antal uenigheder, skal opdelingen diskuteres med KOSA’s ledelse for at hjælpe til at sikre, at opdelingen sker på en problemfri og venskabelig måde. Ny chapter status skal godkendes af KOSA’s ledelse.
Hvis nødvendigt vil en fra KOSA’s ledelse lede forhandlingerne og/eller arrangere en problemfri overgang.
Nyt chapter-nummer bestemmes af KOSA’s ledelse.
For at en opdeling kan komme på tale, skal der være et tilstrækkeligt antal medlemmer til at lave minimum 2 mini-chapter ( et mini-chapter er 3 personer.)

§ 14 Nye chapter.

Ved dannelsen af et nyt chapter kommer alle medlemmer ind på prøve- vilkår. Nydannede chaptere er på prøve overfor KOSA’s ledelse i en periode på et år. Dette kan forlænges, hvis KOSA’s ledelse skønner det nødvendigt.
hvis det er geografisk muligt, vil et nystiftet chapter blive tildelt et andet chapter eller en person fra KOSA’s ledelse, som er godt inde i vedtægterne og dagligdagen i et chapter for at råde og vejlede omkring de problemer, der måtte opstå i forbindelse med stiftelsen og vedligeholdelse af et chapter i prøveperioden. Præsident for søster-chapteret eller personen fra KOSA’s ledelse har ret til at deltage i møder i prøve-chapteret og deltage i dets arbejde.
Nye medlemmer i et chapter på prøve, kan blive henvist til at gennemgå deres prospekt- periode i et andet chapter. Prøve- chapteret vil blive løsrevet og fungere som et separat chapter når KOSA’s ledelse anser, at de har tilegnet sig den nødvendige viden til at fungere som et selvstændigt chapter.
Et
chapter består af 5 Fullpatch medlemmer eksklusiv Prospects og probates. For at danne et chapter skal 5 personer, som lever op til medlemskabs-kriterierne kontakte KOSA’s ledelse og ansøge om chapter-status.
Mini-chapterstatus kan tillades af KOSA’s ledelse til minimum 3 personer, som ønskerat starte et chapter. De 3 personer bliver så præsident, vice præsident og sekretær. Mini chapter har 12 måneder til at opbygge et fuldt chapter. Tiden kan forlænges af KOSA’s ledelse.

§ 15 Opløsning af chapter.

Et chapter kan opløses af KOSA’s ledelse p.g.a. dårlig opførsel i henhold til retningslinjerne for medlemmer i et chapter. Et chapter vil først modtage en skriftlig advarsel fra KOSA’s ledelse og har så 30 dage til at rette op på de kritisable forhold. Udenfor denne periode skal chapteret fremlægge bevis overfor KOSA’s ledelse, at de kritisable forhold er tilfredsstillende bragt i orden. I modsat fald vil chapteret blive opløst. Ved særlige omstændigheder kan chapteret ansøge om 30 dages forlængelse på denne frist.
Et
chapter kan vælge at opløse sig selv. Før dette skal chapteret meddele KOSA’s ledelse om intentionen i at opløse chapteret. En beslutning om opløsning af et chapter kræver, at der ved en afstemning blandt samtlige medlemmer har været 75% stemmeflertal for beslutningen.
Når et chapter opløses, skal alle chapter-midler, skriftlige materialer, ejendom, etc. overdrages til KOSA’s ledelse.

§ 16 Etiquette på vejen.

Alle i områdets gældende hastigheds- og sikkerhedsregler og love skal overholdes på runs, og der opforderes til det samme når og hvor som helst medlemmer færdes i trafikken i colors eller repræsenterende KOSA.
Håndsignaler kan bruges på runs i tilæg til køretøjernes egne signalmidler.
Der anvendes skrårude–formation ( forskudt kolonne ) på alle runs.
Road Captains er ansvarlige for, ved begyndelsen af hvert enkelt run, at gennemgå reglerne og forventningerne til det pågældende run.
Road Captains skal rappotere til præsidenten om alle, der ikke er sikre eller arfarne i kolonnekørsel. En sådan kører kan blive bedt om at forlade kolonnen, med behørig hensyntagen til at vi ALDRIG efterlader nogen alene ved vejsiden.

§ 17 Møder og afstemninger.

Chapter’s Chapter officers bliver valgt efter evne og ikke efter behov.

Et chapter skal ikke have alle officer pladser besat hvis dets medlemmer ikke magter eller evner opgaverne.

Der bliver ikke aftomadisk valgt nye officerer hvis de opfylder deres forpligtelser over for chapteret.

Medlemmer kan dog til en hver tid forlange et valg af en ny officer.

Officerer kan til en hver tid frasige sig sin officer post.

Chapter’s officerer har ret til at indkalde til et lukket møde med fullpatch medlemmer samt probates, når de skønner det nødvendigt.

For at et chaptermøde skal være gyldigt skal et beslutningsdygtigt antal af medlemmerne være tilstede. Et beslutningsdygtigt antal svarer til minimum 51% af de stemmeberettigede medlemmer og der skal være mindst 2 officerer tilstede. Hvis medlemsantallet i et chapter ikke gør dette muligt, kan det accepteres, at kun 1 officer er til stede.

Flertal opnås ved 51% af de afgivne stemmer.

Særlige møder kan indkaldes til behandling af spørgsmål, som ikke kan vente til næste månedlige møde. Der må ikke foreslås nye medlemmer under sådanne møder. Ej heller må eksisterende medlemmer stemmes ud eller underkastes afstemning p.g.a. dårlig opførsel, etc. Til sådanne møder skal alle medlemmer møde, ikke kun officerer.

KOSA’s ledelse forbeholder sig ret til at deltage i chapter møder og deltage i diskussion og afstemninger. Nationale officerer kan blive bedt om at deltage i møder i andre chaptre og stemme på KOSA’s ledelse’s vegne efter anvisninger fra denne.

KOSA’s ledelse forbeholder sig ret til at indkalde og lede et chaptermøde eller udpege en repræsentant til at tage sig af spørgsmål vedrørende det pågældende chapter eller KOSA som helhed.

Demokratisk fremgangsmåde skal bruges på alle møder.

Prospects må deltage i chapter-møder. Men har ikke stemmeret.

Præsidenten har ret til at forlange, at et møde afholdes, kun med deltagere af fullpatch.Chapter’s årlige møde afholdes i december måned, senest d. 15. Ved denne lejlighed afholdes valg til officerer. Afstemningen skal holdes som hemmeligt afstemning, dvs. ved skriftlig eller anden hemmelig afstemningsform. De nye officerer tiltræder den 1. januar. Andre chapter-aktiviteter kan afholdes ved samme lejlighed, officielle som sociale.

§ 18 Permanent invaliditet.

I tilfælde, hvor et medlem bliver permanent invalideret kan dette medlem beholde sine rettigheder i et chapter og bære deres colors under forudsætning af, at medlemmet fortsætter med at overholde vedtægterne, bortset fra de regler, som vedrører at eje og køre på motorcykel.

§ 19 Pensionering, sygeorlov.

Medlemmets chapter kan tillade pensionering med 51% stemmeflertal. Pensioneringen skal derefter sanktioneres af KOSA’s ledelse.

Colors forbliver KOSA’s ejendom, hvorfor det chapter, medlemmet pensioneres fra er forpligtet til at holde KOSA’s ledelse informeret om det pensionerede medlems adresse og telefonnummer. Colors kan tilbagekaldes til enhver til efter KOSA’s ledelses beslutning.

Pensionerede medlemmer har ret til at genindtræde som aktive medlemmer én gang og kan derefter pensionere sig igen.

Pensionerede medlemmer, som vender tilbage til aktiv status, starter som almindelig fullpatch. Hvis chapteret ønsker det, kan medlemmet dog starte som officer, hvis der under en afstemning er 51% flertal for det.Et medlem, som har været i good standing i over 10 år er berettiget til at søge om pensionering og beholde sine colors.

§ 21 Tatoveringer. 

ingen medlemmer må få tatoveringer med KOSA navn eller logo, før de er full patch medlemmer.

KOSA rygmærke må gerne tatoveres på ryggen, når man har nået 3 års medlemskab.

I tilfælde af at medlemmet forlader KOSA, skal udmeldelses datoen tatoveres under alle KOSA tatoveringer. For eksempel: ”out 22/10-2015”.

§ 22 - 1% reglen.

KOSA NATION støtter ikke og associerer sig ikke med 1% klubber.
Hvad vores medlemmer gør privat blander vi os ikke i så længe det ikke skader KOSA NATION.
KOSA NATION er en nødtral familie klub og kan ikke vælge side i nogen eventuel konflikter.
Overtrædelse af dette kan medføre omgående ekskludering

§ 23. Internet brug.

Kun internationale officerer kan oprette, sider / grupper på internettet, og facebook.

§ 24. Ophavsret.

KOSA hverken støtter eller samarbejde med nogen form for politiet eller ligende organisationer. eller deltager i events holdt af denne slags organisationer.

§ 26. MOSA-vedtægter.

  • MOSA er den kvindelige del af KOSA NATION. Der er to former for medlemskab. Aktiv og passiv.

  • Passiv medlemskab er for kærester og koner som gerne vil støtte op om deres partner og fælleskabet / familien som er KOSA NATION.
  • Aktiv medlemskab er for dem som gerne selv vil have et chapter.
  • MOSA Passive og aktive medlemmer skal følge KOSA NATION Bylaws. MOSA har de samme Bylaws som KOSA plus det som er beskrevet her.
  • MOSA Passive og Aktive medlemmer kan deltage i KOSA chaptermøder. MOSA Akrive medlemmer kan hvis de er nok til at lave et chapter (3-5 personer ) også holde deres egne møder hvis de ønsker dette. Lige som KOSA chapter kan de vælge en sag som de kan støtte, hvis de ønsker dette, så som jemløse, misbrugere eller børnehjem med mere.
  • MOSA passive og aktive medlemmer påkræves det ikke at have motorcykel eller kørekort.
  • Hvert MOSA Præsident er ansvarlig for deres chapter.
  • Hvis et MOSA ikke overholder KOSA NATION bylaws bliver de lukket ned af KOSA NATION International, lige som et KOSA chapter vil blive det.
  • Under afstemninger til KOSA møder vil alle bliver hørt og alles meninger taget i betragtning., dette gælder også MOSA Medlemmer, prospekt og hangaronds, men kun fullpatch har stemmeret.
  • MOSA Medlemmer har det samme chapter nummer som det KOSA chapter de er associerede med.
bottom of page